Thánh lễ An Táng Bà Cố Agata Thân Mẫu Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR

Thứ Ba, 19-03-2019 | 01:18:24

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (Ga 11, 25)

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-1

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-2

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-3

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-4

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-5

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-6

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-7

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-8

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-9

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-10

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-11

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-12

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-13

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-14

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-15

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-16

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-17

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-18

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-19

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-20

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-21

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-22

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-23

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-24

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-25

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-26

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-27

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-28

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-29

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-30

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-31

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-32

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-33

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-34

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-35

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-36

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-37

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-38

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-39

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-40

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-41

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-42

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-43

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-44

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-45

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-46

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-47

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-48

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-49

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-50

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-51

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-52

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-53

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-54

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-55

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-56

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-57

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-58

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-59

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-60

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-61

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-62

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-63

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-64

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-65

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-66

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-67

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-68

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-69

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-70

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-71

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-72

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-73

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-74

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-75

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-76

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-77

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-78

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-79

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-80

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-81

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-82

18-03-2019-le-an-tang-ba-co-c-vinh-83

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ